Konkurs na formę radiową 2018

Organizatorzy Festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy-Zdroju: Teatr Zdrojowy-Centrum Kultury i Promocji oraz Polskie Radio Program 3 zapraszają wszystkich chętnych do udziału w II ogólnopolskim konkursie na krótką, satyryczną formę radiową „Cały Kazio”

Regulamin konkursu

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. Celem konkursu jest kreowanie i promowanie młodych twórców satyrycznych, którzy wyrażają się poprzez krótką formę radiową (monolog, dialog, skecz, minisłuchowisko)
 3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora (teatr.polanica.pl) oraz na internetowej stronie miasta Polanica-Zdrój (polanica.pl).
 4. Organizatorem konkursu jest Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 86 90 643
 5. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi nagrania w formacie MP3 satyrycznej audycji radiowej własnego autorstwa. Praca powinna zostać przekazana drogą mailową na adres: calykazio@teatr.polanica.pl oraz musi spełniać poniższe wymagania:
  a) praca konkursowa musi być zgodna z założeniami konkursu,
  b) czas nagrania: 2-3 minuty,
  c) dopuszcza się następujące formy literackie: monolog, dialog, skecz, minisłuchowisko.
  d) praca konkursowa nie spełniająca wymagań określonych powyżej nie będzie dopuszczona do udziału w konkursie.
 6. Do zgłoszenia należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.
 7. Nagrania należy przesłać do 23 września 2018
 8. Jury Konkursu – w skład jury wchodzą: Wojciech Karolak, Artur Andrus, Hirek Wrona, Łukasz Borowiecki, Arek Stolarski przedstawiciel Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju,
 9. najlepsze wyłonione prace będą prezentowane na antenie Polskiego Radia Programu 3
 10. 1 października 2018 r. na stronie Organizatora tj. www.teatr.polanica.pl zostanie ogłoszona lista 3 laureatów konkursu, którzy tym samym zostają zaproszeni do udziału w V edycji Festiwalu Marii Czubaszek CAŁY KAZIO w Polanicy-Zdroju
 11. ostateczny werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu 5 października podczas KABARETONU na Festiwalu CAŁY KAZIO w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju
 12. Organizatorzy Konkursu przewidzieli następujące nagrody:
  – emisja w radiowej Trójce
  – nagroda finansowa Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  – pobyt w Villi Polanica
 13. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922), zwaną dalej Ustawą. Zakres danych obejmuje informacje podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu, zgodnie z Ustawą. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Uczestnikowi udział w konkursie
 14. Prawa autorskie
  Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i z chwilą jej przekazania do Organizatora udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do swoich Prac Konkursowych, nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w szczególności:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  – prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części;
  – prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;
  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
  – użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  – w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.
 15. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów Utworu, wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika, miejscowości) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, materiałach reklamowych Organizatora także na stronach internetowych Organizatora oraz na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych Organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie drogą mailową.
 17. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 461).
 18. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.

 

regulamin konkursu CAŁY KAZIO [pdf]