Konkurs na formę radiową

Organizatorzy Festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy-Zdroju: Teatr Zdrojowy-Centrum Kultury i Promocji oraz Polskie Radio Program 3 zapraszają wszystkich chętnych do udziału w ogólnopolskim konkursie na krótką, satyryczną formę radiową „Cały Kazio”

Regulamin konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

2. Celem konkursu jest kreowanie i promowanie młodych twórców satyrycznych, którzy wyrażają się poprzez krótką formę radiową (monolog, dialog, skecz, minisłuchowisko)

3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora (teatr.polanica.pl) oraz na internetowej stronie miasta Polanica-Zdrój (polanica.pl).

4. Organizatorem konkursu jest Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 74 86 90 643

5. Konkurs polega na przekazaniu Organizatorowi nagrania w formacie MP3 satyrycznej audycji radiowej własnego autorstwa. Praca powinna zostać przekazana drogą mailową na adres: calykazio@teatr.polanica.pl oraz musi spełniać poniższe wymagania:
a) praca konkursowa musi być zgodna z założeniami konkursu,
b) czas nagrania: 2-3 minuty,
c) dopuszcza się następujące formy literackie: monolog, dialog, skecz, minisłuchowisko.
d) praca konkursowa nie spełniająca wymagań określonych powyżej nie będzie dopuszczona do udziału w konkursie.

6. Do zgłoszenia należy dołączyć dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe.

7. Nagrania należy przesłać do 30 września 2017

8. Jury Konkursu
a) w skład jury wchodzą: Wojciech Karolak, Artur Andrus, Hirek Wrona, Łukasz Borowiecki, Arek Stolarski, przedstawiciel Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju,
b) najlepsze wyłonione prace będą prezentowane na antenie Polskiego Radia Programu 3 w audycji „Powtorki”,
c) 10 października 2017 r. na stronie Organizatora tj. www.teatr.polanica.pl zostanie ogłoszona lista 3 laureatów konkursu, którzy tym samym zostają zaproszeni do udziału w IV edycji Festiwalu Marii Czubaszek CAŁY KAZIO w Polanicy-Zdroju,
d) ostateczny werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu 14 października podczas Koncertu Galowego – Festiwalu CAŁY KAZIO w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju. Prezentacja prac nagrodzonych uczestników odbędzie się w dn. 15 października podczas Salonu Poezji w ramach Festiwalu CAŁY KAZIO.
e) Organizatorzy Konkursu przewidzieli następujące nagrody:
– emisja w radiowej Trójce
– nagroda finansowa Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
– pobyt w Villi Polanica

9. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922), zwaną dalej Ustawą. Zakres danych obejmuje informacje podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu w treść swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu, zgodnie z Ustawą. Podanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia Uczestnikowi udział w konkursie

10. Prawa autorskie
a) Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej i z chwilą jej przekazania do Organizatora udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do swoich Prac Konkursowych, nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w szczególności:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
– prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części;
– prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;
– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
– użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
– w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.
11. Jednocześnie Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów Utworu, wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska Uczestnika, miejscowości) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, materiałach reklamowych Organizatora także na stronach internetowych Organizatora oraz na wykorzystywanie ich w celach promocyjnych Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie drogą mailową.
13. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 461).
14. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.